O titulu

Česká kriminologie je odborný recenzovaný časopis, který publikuje původní příspěvky domácích i zahraničních autorů. Vychází od roku 2016, jeho vydavatelem je Česká kriminologická společnost.

Časopis svým zaměřením odpovídá tematické šíři a multidisciplinárnímu charakteru kriminologie jako vědního oboru. Otevírá prostor pro teoretické i empirické poznatky o kriminalitě, jejích pachatelích a obětech, o jejím rozsahu, příčinách, vývoji a konkrétních podobách či projevech, stejně jako o možnostech a opatřeních na její kontrolu. Věnuje se také dalším oblastem společensky nežádoucích jevů, které sice nejsou zákonem vymezeny jako trestné činy, ale přesto se o ně kriminologie zajímá jako o určité předpolí kriminality samotné (například šikana na školách, prostituce nebo užívání návykových látek). Vychází 2x ročně v elektronické podobě a přijímá k publikaci odborné texty (stati, výzkumné studie, metodologické příspěvky), medailony, recenze a zprávy, které odpovídají zaměření časopisu.

Časopis je evidovaný v databázích CEEOL a CEJSH.

Časopis vychází v režimu open access. Veškerý obsah je volně k dispozici bez uživatelských poplatků. Uživatelé mohou plné texty číst, stahovat, kopírovat, distribuovat, tisknout, vyhledávat nebo odkazovat na plné texty článků v tomto časopise bez předchozího povolení od vydavatele či autora. Časopis vychází pod licencí CC BY-NC-ND 4.0.

Časopis vychází s finanční podporou Akademie věd ČR.

 

Česká kriminologická společnost

Česká kriminologická společnost (ČKS) byla založena v roce 2012. Jejím cílem je podporovat rozvoj kriminologie jako samostatného vědního oboru v České republice a umožnit spolupráci mezi odborníky, kteří se zabývají kriminalitou a dalšími sociálně patologickými jevy. Ke splnění tohoto poslání ČKS organizuje národní i mezinárodní konference, semináře, přednášky a kurzy, spolupracuje s odbornými společnostmi, institucemi a organizacemi obdobného zaměření v České republice i v zahraničí, podporuje kriminologický výzkum a šíření, publikování a popularizaci kriminologicky relevantních informací a poznatků, stejně jako výuku kriminologie na vyšších odborných a vysokých školách. Členem ČKS se může stát odborník v oboru kriminologie nebo v jiném příbuzném oboru, stejně jako osoba, která působí v oblasti kontroly kriminality a kriminologické poznatky při své práci využívá. Společnost je otevřena také studentům vyšších odborných a vysokých škol se zájmem o kriminologii.

Více na stránkách www.czkrim.cz

Časopis

Vyhledat článek 
RSS 

CEEOL

cejsh.jpg