Pokyny pro autory

Redakce přijímá rukopisy do recenzního řízení, stejně jako další texty určené k publikaci v časopise Česká kriminologie, výhradně v elektronické podobě, a to na e-mailové adrese . Přijetí rukopisu redakce autorovi obratem potvrdí. Rukopis, který je redakci nabídnut, by neměl být současně posuzován v jiném odborném periodiku.


Příspěvky by měly obsahovat:

 • název (na začátku)
 • jméno autora / autorky
 • základní informace o autorovi / autorce (na konci)
 • kontaktní údaje (e-mail, telefon, adresa pracoviště)

 

Struktura odborných textů (stati, výzkumné studie, metodologického příspěvku):

 • abstrakt v angličtině (800 – 1000 znaků včetně mezer)
 • 3-5 klíčových slov
 • vlastní text (12 – 25 normostran)
 • abecední seznam použité literatury (včetně uvedení tzv. DOI - Digital Object Identifier, pokud existuje), literatura, na kterou autor odkazuje v textu, musí být zároveň uvedena v seznamu literatury a naopak

Přibližný rozsah medailonu jsou 3 normostrany, recenze 5 normostran a zprávy 3 normostrany.

 

Formát rukopisu:

 • text ve formátu Word
 • Times New Roman, velikost 12, řádkování 1,5, zarovnání vlevo
 • poznámky pod čarou se označují arabskými číslicemi a číslují se průběžně v celém textu
 • k řádně číslovaným tabulkám a grafům je potřeba zaslat také zdrojová data, nejlépe v editoru Excel

 

Literatura:

Citace a další bibliografické údaje je potřeba uvádět v citačním stylu APA (American Psychological Association).

DOI představuje alfanumerický řetězec přidělený digitálnímu objektu (časopis, článek apod.), který slouží jako trvalý odkaz na elektronický objekt na internetu. DOI konkrétního článku je možné zjistit na stránkách organizace CrossRef: http://www.crossref.org/guestquery. Na konci citace je nutné uvádět plný internetový odkaz, tj. např. http://dx.doi.org/10.13060/00380288.2014.50.4.106.

 

Autoři jsou zodpovědní za věcnou, jazykovou a formální úroveň rukopisu, který předkládají redakci časopisu Česká kriminologie k publikování. Jednou z podmínek přijetí rukopisu je dodržování pokynů pro autory a etických zásad vědecké práce.

 

Časopis

Vyhledat článek 
RSS 

CEEOL

cejsh.jpg