Výzva!

Výzva pro podávání abstraktů pro monotematické číslo České kriminologie „Oficiální statistiky kriminality: analýza, limity, přísliby“

Editoři: Václav Walach, Jakub Drápal, Jana Jíchová, Jiří Mertl, Benjamin Petruželka, Michaela Roubalová

Termín k zaslání abstraktů studií a esejů do speciálního čísla byl prodloužen k 26. říjnu s datem vyrozumění 9. listopadu. Zároveň je ještě možné zaslat recenze do tohoto čísla. Datum odeslání hotových studií do recenzního řízení zůstává nezměněno, tj. 1. 2. 2021. Totéž platí pro recenze. Návrhy abstraktů i recenzí prosím zasílejte na adresu vaclav.walach@czkrim.cz. 

 

Časopis Česká kriminologie vyzývá autory a autorky k zaslání abstraktů pro připravované zvláštní číslo věnované reflexi oficiálních statistik kriminality v České republice. Cílem čísla, pracovně nazvaného „Oficiální statistiky kriminality: analýza, limity, přísliby“, je zaměřit se na analýzu aktuálního stavu dat o trestné činnosti, které jsou produkovány a zveřejňovány státními orgány. Ambicí je rovněž identifikace limitů těchto datových zdrojů a navržení možných způsobů jejich odstraňování či jiného zkvalitňování statistických údajů, aby byly lépe využitelné k poznání kriminality coby sociálního jevu.

            Oficiální statistiky kriminality jsou českými kriminology a kriminoložkami často zkoumány jako primární zdroj informací o stavu a vývoji kriminality a její kontrole. Přesto analýze jejich produkce jakožto sociální praxe nebylo doposud dopřáno mnoho prostoru (Koňařík 2015, s. 119–120; Marešová 2010, 2011; Petruželka et al. 2019; Podaná 2012; Roubalová et al. 2019, s. 31–43; Štefunková & Zeman 2014; Zeman, Štefunková & Trávníčková 2015, s. 83–128). Z dostupných studií, stejně jako nepublikovaných poznatků, sdílených prostřednictvím konferenčních příspěvků, odborných seminářů i méně formálních rozhovorů, je zřejmé, že oficiální statistiky kriminality tvoří poměrně komplexní soubor vědění, který povstává z heterogenního komplexu institucí, mentálních schémat, klasifikačních systémů, zájmů a praktik. Tato skutečnost nabízí celou řadu příležitostí, jak se jejich výzkumu zhostit, a perspektiv, které lze v tomto ohledu zvolit.

            V této souvislosti je důležité upozornit na připravovanou „reformu“ oficiálních kriminálních statistik, která je v souladu s usnesením vlády č. 495 ze dne 8. července 2019 o rozvoji a inovaci statistik kriminality připravována v gesci ministerstva vnitra a ministerstva spravedlnosti. Jejím účelem je především sjednocení a propojení statistik policie, státních zastupitelství, soudů a případně dalších státních orgánů tak, aby bylo možné sledovat a analyzovat průběh trestního řízení v jednotlivých případech. Nicméně nemožnost jednotně sledovat a vyhodnocovat průběh trestního řízení je pouze jedním z omezení, které byly dosud v případě oficiálních statistik kriminality identifikovány. Toto zvláštní číslo lze tedy vnímat i jako příležitost, jak tento přípravný proces veřejně obohatit o poznatky získané z práce s těmito statistikami.

            Ve zvláštním čísle budou publikovány dva druhy článků. Zaprvé to jsou klasické výzkumné studie, které se řídí pokyny pro autory a autorky časopisu a o jejich přijetí bude rozhodnuto na základě běžného recenzního řízení. Spolu s tím chceme dát prostor autorům a autorkám, kteří disponují praktickou znalostí produkce oficiálních kriminálních statistik. Tento typ článku nemusí splňovat požadavky na akademické studie, může být psán esejistickou formou. O jeho ne/přijetí rozhodnou editoři čísla spolu s editorkou časopisu. Kromě toho uvítáme také recenze na knihy související s tématem oficiálních kriminálních statistik či rozhovory s osobami, které toto téma umožní lépe zpracovat.

            V případě studie a eseje je od případných zájemců vyžadováno zaslání abstraktu v rozsahu od 300 do 500 slov na emailovou adresu vaclav.walach(zavináč)czkrim.cz do 1. 10. 2020 spolu s uvedením informace, o jaký typ článku se jedná: (1) studie, (2) esej. Do 19. října budou autoři a autorky informováni o rozhodnutí přijetí abstraktu. Hotové texty očekáváme do 1. 2. 2021. Nápady na recenzované knihy a rozhovory je rovněž třeba zaslat do 1. 10. 2020, ovšem samotná komunikace s autory či autorkami bude vedena individuálně. Vydání zvláštního čísla je plánováno na rok 2021 v závislosti na vývoji recenzního řízení.

 

Literatura

Koňařík, M. (2015). Pohled na kriminalitu za pomoci systému ESSK. Bezpečnostní teorie a praxe, 16(4), 119–138.

Marešová, A. (2010). Jsou statistické údaje dostatečným zdrojem informací a stavu a vývoje kriminality v ČR? Kriminalistika, 21(1), 3–11.

Marešová, A. (2011). Resortní statistiky – základní zdroj informací o kriminalitě v České republice. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci.

Petruželka, B., & Barták, M. (2019). Analysis of the association between public health and drug market policing: Review of law enforcement indicators. Adiktologie, 19(1), 43–51. https://doi.org/10.35198/01-2019-001-0005

Podaná, Z. (2012). Výzkum kriminality. In: J. Krejčí, Y. Leontiyeva, (Eds.), Cesty k datům. Zdroje a management sociálněvědních dat v České republice (pp. 377–397). Praha: Sociologické nakladatelství (SLON).

Roubalová, M., Grohmannová, K., Trávníčková, I. & Zeman, P. (2019). Možnosti zjišťování míry a struktury sekundární drogové kriminality v podmínkách České republiky. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci.

Štefunková, M., & Zeman, P. (2014). Zkrácené řízení – statistiky a realita. Trestněprávní revue, 13(7–8), 186–190. 

Zeman, P., Štefunková, M., & Trávníčková, I. (2015). Drogová kriminalita a trestní zákoník. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci.

Časopis

Vyhledat článek 
RSS 

CEEOL

cejsh.jpg