POKYNY PRO AUTORY A AUTORKY

 

Redakce přijímá rukopisy výhradně v elektronické podobě, a to na e-mailové adrese redakce@czkrim.cz. Přijetí rukopisu redakce autorovi, autorce či autorům potvrdí. Rukopis, který je redakci nabídnut, nesmí být současně posuzován v jiném odborném periodiku.

Autoři a autorky jsou zodpovědní za věcnou, jazykovou a formální úroveň rukopisu, který předkládají redakci časopisu Česká kriminologie k publikování. Jednou z podmínek přijetí rukopisu je dodržování pokynů pro autory a etických zásad vědecké práce. Autorem článku se rozumí člověk, který významným způsobem přispěl ke vzniku studie, tj. přímo se podílel na její přípravě a zhotovení. Osobám, které se podíleli na sběru dat, ze kterých článek vzešel, technickém zpracování studie nebo poskytli autorskému kolektivu dílčí konzultaci ke zkoumané problematice, lze poděkovat formou poznámkového aparátu.

Redakce přijímá recenzované rukopisy, ale také nerecenzované rukopisy – knižní recenze, zprávy z konferencí či odborných seminářů, medailony, výročí, jubilea, nekrology, rozhovory a další.

Redakce přijímá do recenzního řízení empirické studie, ale také metodologicky zaměřené studie a přehledové studie literatury (koncepty, teorie, výzkumy). O přijetí studie do recenzního řízení rozhodují editoři časopisu. Autory mohou vybídnout k provedení změn před zasláním studie recenzentům.

Recenzní řízení v časopise Česká kriminologie je anonymní. Autoři ani recenzenti neznají navzájem svoji identitu. K usnadnění procesu recenzního řízení prosím zasílejte následující dokumenty zvlášť (platí pro všechna kola recenzního řízení):

Titulní stranu, která obsahuje název článku (v češtině i angličtině), jméno autora, afiliaci, kontaktní adresu a e-mail, dedikaci (např. grantu, pokud je relevantní), medailonek autora.

Anonymní rukopis, který obsahuje název článku (v češtině i angličtině), abstrakt v angličtině (800 – 1 000 znaků včetně mezer), 3 až 5 klíčových slov v angličtině, vlastní text (max. 25 NS, včetně grafů, tabulek apod.) a abecední seznam použité literatury. Text nesmí obsahovat žádné identifikační údaje autora.

Úvod 
Úvod obecně informuje čtenáře, proč je studie potřebná, respektive jakou linii akademického poznání rozvíjí. Zároveň informuje o tom, čím přispívá k dosavadnímu poznání v dané oblasti. Je zde vytyčen hlavní cíl studie, a to nejlépe formou výzkumné otázky, na kterou studie představuje odpověď.

Teorie
Tato kapitola představuje analytický rámec (hlavní koncepty) studie, případně podrobněji zasazuje studii do kontextu příslušné akademické literatury (včetně doposud provedených výzkumů, je-li to relevantní). Používána je nejen česká, ale také zahraniční literatura. V případě kvantitativního výzkumu je tato kapitola rovněž vyhrazena pro formulování hypotéz.

Metodologie
Každá studie založená na empirickém výzkumu obsahuje informace o realizovaném výzkumu, respektive o metodách konstrukce dat a jejich analýzy. Kapitola popisuje, jak byla tato data získána (pomocí jakých technik či nástrojů) a jak byla analyzována s cílem zodpovězení výzkumné otázky stanovené v úvodu. Pokud je to relevantní, jsou v této kapitole rovněž reflektovány etické aspekty provedeného výzkumu. 

Výsledky
Kapitola představuje hlavní zjištění studie v souladu s jejím metodologickým zaměřením (kvantitativní, kvalitativní či smíšený design). Kvantitativní studie popisují deskriptivní, bivariační či multivariační statistiky. Součástí kvalitativní studie jsou ilustrace zjištění pomocí částí analyzovaných nečíselných dat (úryvky z rozhovoru, citace dokumentu atd.).

Závěr
Závěr shrnuje argumentaci studie, stručně zodpovídá stanovenou výzkumnou otázku a popisuje, co z ní plyne pro teorii či praxi. Součástí závěru je diskuse o výzkumných zjištěních a reflexe limitů provedeného výzkumu. V případě kvantitativní studie je možné diskusi vyhradit samostatnou kapitolu před Závěrem.

Představená struktura odpovídá charakteru studie založené na empirickém výzkumu. Odchýlení se od této struktury je možné pouze v nezbytných případech a z rukopisu musí být zjevné, proč k takovému odchýlení došlo. V případě jiných typů studií se lze představenou strukturou inspirovat.

  • Text ve formátu Word (doc./docx.)
  • Times New Roman, velikost 12, řádkování 1,5, zarovnání vlevo
  • Poznámky pod čarou se označují arabskými číslicemi a číslují se průběžně v celém textu
  • K řádně číslovaným tabulkám a grafům je potřeba zaslat také zdrojová data, nejlépe v editoru Excel
  • Používání zkratek je možné, ale musí být systematicky provedeno: za první použití pojmu či sousloví se do závorky uvede jeho zkratka, následně je používána pouze tato zkratka
  • Vlastní jména jsou používána způsobem, kdy je nejprve uvedeno jméno a příjmení autora či autorů, následně se již uvádí pouze příjmení
  • Číselné hodnoty do 10 se píší slovně (jedna, dva, tři) s výjimkou situace, kdy jsou uvedeny spolu s procenty (5 %) apod.
  • Přímé citace analyzovaných dat v rozsahu pokrývajícím tři a více řádků je vhodné prezentovat v novém odstavci
  • Doporučujeme autorům seznámit se s rozdílnými způsoby používání spojovníku (-) a pomlčky (–)

Literatura, na kterou autor či autorka odkazuje v textu, musí být zároveň uvedena v seznamu literatury a naopak. Citace a další bibliografické údaje je potřeba uvádět v citačním stylu APA (American Psychological Association), viz též publikované články.

Pokud existuje, autor uvádí ke každé citaci tzv. DOI – Digital Object Identifier. DOI představuje alfanumerický řetězec přidělený digitálnímu objektu (časopis, článek apod.), který slouží jako trvalý odkaz na elektronický objekt na internetu. DOI konkrétního článku je možné zjistit na stránkách organizace CrossRef: http://www.crossref.org/guestquery. Na konci citace je nutné uvádět plný internetový odkaz, tj. např. http://dx.doi.org/10.13060/00380288.2014.50.4.106.