O TITULU

Česká kriminologie je odborný recenzovaný časopis, který publikuje původní příspěvky domácích i zahraničních autorů a autorek.
Vychází od roku 2016, jeho vydavatelem je Česká kriminologická společnost.


Časopis svým zaměřením odpovídá tematické šíři a multidisciplinárnímu charakteru kriminologie jako vědního oboru. Otevírá prostor pro teoretické i empirické poznatky o kriminalitě, jejích pachatelích a obětech, o jejím rozsahu, příčinách, vývoji a konkrétních podobách či projevech, stejně jako o možnostech a opatřeních na její kontrolu. Věnuje se také dalším oblastem společensky nežádoucích jevů, které sice nejsou zákonem vymezeny jako trestné činy, ale přesto se o ně kriminologie zajímá jako o určité předpolí kriminality samotné (například šikana na školách, prostituce nebo užívání návykových látek). Vychází 2x ročně v elektronické podobě a přijímá k publikaci odborné texty (stati, výzkumné studie, metodologické příspěvky), medailony, recenze a zprávy, které odpovídají zaměření časopisu.

Časopis je evidovaný v databázích CEEOL a CEJSH a vychází s finanční podporou Akademie věd ČR

Časopis vychází v režimu open access. Veškerý obsah je volně k dispozici bez uživatelských poplatků. Uživatelé mohou plné texty číst, stahovat, kopírovat, distribuovat, tisknout, vyhledávat nebo odkazovat na plné texty článků v tomto časopise bez předchozího povolení od vydavatele či autora. Časopis vychází pod licencí CC BY-NC-ND 4.0.