RECENZNÍ ŘÍZENÍ

Každá odborná stať (s výjimkou medailonů, recenzí, zpráv apod.), která je autorem nebo autorkou nabídnuta k publikaci do časopisu Česká kriminologie, musí projít recenzním řízením. Recenzní řízení, tedy posouzení textu nejméně dvěma odborníky, je oboustranně anonymní.

Spolu s nabídnutím rukopisu k publikaci dávají autoři a autorky redakci časopisu souhlas s užitím díla, a to zejména v tištěných vydáních a na internetových stránkách časopisu či jeho šířením prostřednictvím různých databází, do nichž je časopis zařazen (CEJSH, CEEOL). Autorská práva k dílu tímto souhlasem nejsou dotčena.

Autoři a autorky mohou zveřejňovat práci na webových stránkách (např. vlastních, Research Gate, Google Scholar apod.), ovšem s explicitním uvedením faktu, že text byl publikován v časopise Česká kriminologie.

Výkonný redaktor hodnotí formální a obsahovou stránku rukopisu, bez ohledu na rasu, pohlaví, sexuální orientaci, náboženské vyznání, etnický původ, národnost nebo politickou příslušnost autora.
Výkonný redaktor má právo nepostoupit text do recenzního řízení v případě, pokud se domnívá, že nevyhovuje standardům odborného textu nebo že jeho téma neodpovídá tematickému zaměření časopisu. Své rozhodnutí konzultuje s redakční radou časopisu. V případě, že text nesplňuje formální náležitosti, může být autor požádán o úpravu textu ještě před zahájením recenzního řízení.
V případě postoupení rukopisu do recenzního řízení vypracují recenzenti posudky, ve kterých doporučí text k publikaci, úpravám, přepracování, nebo jej zamítnou. Důvody svého hodnocení uvedou v posudku, včetně případných doporučení k úpravám textu.
Výkonný redaktor na základě posudků článek přijme, požádá autora o jeho úpravu či přepracování, nebo zamítne. Ve druhém ze zmíněných případů výkonný redaktor dále rozhoduje, zda jsou úpravy textu, které autor na základě oponentských posudků provedl, dostatečné, případně postoupí text k novému posouzení.

Konečné rozhodnutí o přijetí článku k publikaci činí výkonný redaktor ve spolupráci s redakční radou.