Recenzní řízení

Každá odborná stať (s výjimkou medailonů, recenzí, zpráv apod.), která je autorem nabídnuta k publikaci do časopisu Česká kriminologie, musí projít recenzním řízením. Recenzní řízení, tedy posouzení textu nejméně dvěma odborníky, je oboustranně anonymní.

Výkonný redaktor má právo nepostoupit text do recenzního řízení v případě, pokud se domnívá, že nevyhovuje standardům odborného textu nebo že jeho téma neodpovídá tematickému zaměření časopisu. Své rozhodnutí konzultuje s redakční radou časopisu. V případě, že text nesplňuje formální náležitosti, může být autor požádán o úpravu textu ještě před zahájením recenzního řízení.

Recenzenti vypracují v rámci recenzního řízení posudky, ve kterých doporučí text k publikaci, úpravám, přepracování, nebo jej zamítnou. Důvody svého hodnocení uvedou v posudku, včetně případných doporučení k úpravám textu. Výkonný redaktor na základě posudků článek přijme, požádá autora o jeho úpravu či přepracování, nebo zamítne. Ve druhém ze zmíněných případů výkonný redaktor dále rozhoduje, zda jsou úpravy textu, které autor na základě oponentských posudků provedl, dostatečné, případně postoupí text k novému posouzení.

Konečné rozhodnutí o přijetí článku k publikaci činí výkonný redaktor ve spolupráci s redakční radou.

Časopis

Vyhledat článek 
RSS 

CEEOL

cejsh.jpg